Na het akkoord over de regularisatie is het nu toch wel tijd voor de aanpassing van de “snel-belg-wet” en van de regeling inzake gezinshereniging.

Vandaag start de regularisatieperiode  voor vreemdelingen die hier al een hele tijd verblijven, van wie de asielprocedure lang heeft geduurd, die schoolgaande kinderen hebben, die een duurzame lokale verankering kunnen aantonen na een ononderbroken verblijf van 5  jaar of die een arbeidscontract hebben. De exacte informatie over wie in aanmerking komt en aan welke voorwaarden men moet voldoen vind je op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:  http://www.dofi.fgov.be/nl/1024/frame.htm

Maar in het regeerakkoord was deze regularsiatie eigenlijk één en ondeelbaar gekoppeld aan de rest van het migratievraagstuk: de regeling inzake nationaliteitsverwerving en gezinshereniging.  Ik citeer even het Regeerakkoord hierover:

 “10. Migratie 

 

 De regering voert een humaan, evenwichtig en kordaat migratiebeleid dat rekening houdt met het inburgerings – en integratiebeleid van de gemeenschappen. In overleg met de gewesten en de sociale partners voert de regering op korte termijn een mogelijkheid van economische migratie in, rekening houdend met de huidige reserves op de arbeidsmarkt en de effecten van de nakende opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers van de nieuwe EU-lidstaten. Tegelijk zal ze bepalen onder welke voorwaarden mensen die ten minste sedert 31 maart 2007 duurzaam op het grondgebied verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben, het statuut van zelfstandigen verwerven of dit binnen een periode van 6 maanden kunnen bewijzen uitzonderlijk een arbeidsvergunning en daaraan verbonden verblijftitel kunnen verwerven.

De regering zal de voorwaarden m.b.t. gezinshereniging en gezinsvorming harmoniseren, meer in het bijzonder inzake het bewijs van regelmatige en voldoende inkomsten, zodat deze gezinnen autonoom, duurzaam en op voldoende wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De regering waakt erover dat de nieuwe asielwet correct wordt uitgevoerd en dat de doelstellingen ervan worden gerealiseerd: snelle afhandeling van de procedures met eerbied voor de rechten van asielzoekers en effectieve uitvoering van de beslissingen. Ze zal asielzoekers 6 maanden na het indienen van hun asielaanvraag toegang geven tot de arbeidsmarkt.

(…)

De regering opteert voor een regularisatiebeleid op individuele basis. De regularisatiecriteria m.b.t. de buitengewone omstandigheden zullen worden verduidelijkt in een omzendbrief (langdurige procedure, ziekte en een prangende humanitaire situatie, met inbegrip van de duurzame lokale verankering). Het criterium m.b.t. de langdurige procedure zoals tot nog toe toegepast hield enkel rekening met een asielprocedure van 3 jaar (met kinderen) of 4 jaar (zonder kinderen). Dit breiden we uit naar 4 of 5 jaar in procedure waarbij de Raad van State en/of art. 9,3 oude vreemdelingenwet volgend op een asielprocedure wordt meegerekend. Bij de beoordeling van de prangende humanitaire situatie op grond van duurzame lokale verankering kan rekening worden gehouden met het advies van de lokale besturen of een daartoe erkende dienst m.b.t. de kennis van één van de landstalen, schoolloopbaan en inburgering van de kinderen, werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. In elk van voormelde gevallen wordt nagegaan of betrokkene geen gevaar betekent voor de veiligheid en openbare orde. Op grond van recente wetenschappelijke studies, onderzoekt en beslist de regering op korte termijn over de wenselijkheid om een onafhankelijke commissie te belasten met de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over regularisatie- aanvragen, op grond van de gepreciseerde criteria. In de tussentijd zal worden nagegaan op welke wijze Binnenlandse Zaken deze criteria in concreto toepast. (…)

De regering zal een effectief terugkeer- en verwijderingsbeleid voeren ten aanzien van vreemdelingen die geen verblijfsrecht krijgen. Zij zal voorrang geven aan de vrijwillige en zelfstandige terugkeer of verwijdering. Waar nodig, zal dit gebeuren in het kader van de begeleidingsprogramma’s voor vrijwillige terugkeer waarvoor, indien noodzakelijk, de middelen zullen worden versterkt. In geval de voorgaande fasen mislukken, zal worden overgegaan tot verplichte en humane gedwongen terugkeer. In een protocolakkoord regelt de regering de medewerking van de burgemeesters en zonechefs, m.n. ter precisering van de regels inzake de begeleiding en verwijdering van illegale migranten.

(…)

De nationaliteitsverwerving zal worden geobjectiveerd en migratieneutraler gemaakt, zodat alleen personen ingeschreven in het rijks – of vreemdelingenregister de nationaliteit kunnen verwerven. Voor het overige blijft de verwerving van de nationaliteit door nationaliteitsverklaring ongewijzigd. De verwerving van de nationaliteit via naturalisatie zal eveneens worden gekoppeld aan voorwaarden inzake een verblijfrecht van onbepaalde duur, een voorafgaand ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar en een bewijs van integratiebereidheid dat o.m. kan worden geleverd via de lokale overheid of erkende diensten.” 

 

Het kan niet zijn  dat de uitvoering van het regeerakkoord beperkt blijft tot de regularisatie en het andere luik (lees: de verstrenging van de naturalisatieregeling en de gezinshereniging) niet zou uitgevoerd worden. Ik zal hierover in alle geval onze ministers aanspreken.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: