Mijn tussenkomst in de Kamer over sociaal akkoord en geld voor verhoging laagste pensioenen en uitkeringen

Gisteren werd in de Kamer het vragenuurtje weer ingevoerd. IK kreeg de kans om de Premier enkele vragen te stellen over het voorontwerp van sociaal akkoord en over geld voor de laagste pensioenen en uitkeringen.  Hier onder het verslag van de Kamer hierover.

 

03.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, vorige week hebben de sociale partners een voorontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2011-2012 afgesloten. Men vroeg zich af of er überhaupt wel een akkoord zou komen, en of er een doorbraak zou komen in het dossier van arbeiders van bedienden en de harmonisering van de statuten. Het werd dus twee keer ‘ja’ na bijzonder moeilijke onderhandelingen waarbij men uiteindelijk het midden heeft weten te houden tussen enerzijds het versterken van de concurrentiepositie en anderzijds een beperkte koopkrachtverhoging boven op de index voor de werknemers. Daarnaast zijn er ook afspraken over een regeling voor halftijds brugpensioen en de welvaartsvastheid van de laagste pensioenen en de laagste uitkeringen. In het dossier arbeiders en bedienden werd een eerste stap gezet. Het einddoel ligt nog niet vast en het is gespreid over vele jaren.

Er is natuurlijk ook een maar. Vooraleer dit voorontwerp kan worden uitgevoerd moet het uiteraard eerst definitief worden. De regering heeft hierin een verantwoordelijkheid. De sociale partners hebben voorstellen geformuleerd over de koopkrachtverhoging voor de laagste pensioenen en de laagste uitkeringen en over de financiering van de bijzondere fondsen voor de risicogroepen wat betreft de vorming en de tewerkstelling van die groepen. Het gaat weer om geld. U hebt zonet verklaard dat u bezig bent met de voorbereiding van de begroting 2011. U zegt ook altijd dat er weinig geld was voor dit interprofessioneel akkoord. Er circuleren verschillende cijfers over de kostprijs van dit voorontwerp. Hoeveel kost dit IPA nu? Is het zoveel meer dan vorige IPA’s of niet? Bezwaart de kostprijs het budgettaire traject dat we met Europa hebben afgesproken? De afspraak rond de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden is gespreid over meer dan zes jaar. In de commissie voor de Sociale Zaken is er bij de bespreking van de verschillende verlengingen van de crisismaatregelen telkens een link gelegd met de vooruitgang in het dossier van arbeiders en bedienden. Nu wordt een aantal crisismaatregelen na een eerste tijdelijke verlenging meer definitief. Welke garanties heeft de regering dat men het huiswerk van het interprofessioneel akkoord zal afmaken? Is er een kader afgesproken waarbinnen dat huiswerk afdwingbaar wordt? Ten derde, de koopkrachtverhoging van de laagste pensioenen en de vervangingsinkomens is een bevoegdheid van de regering. De vraag rijst dan ook of de regering de voorstellen, geformuleerd door de sociale partners, onverkort zal uitvoeren voor 2011. Het gaat over 298 miljoen euro die toch wel belangrijk is voor deze meest kwetsbare groep.

03.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vercamer, collega’s, op het ogenblik dat wij bijeen zijn, is de bevestiging van het interprofessioneel akkoord, dat in ontwerp is afgesloten door de sociale partners, nog altijd voorwerp van bespreking. Ik druk de wens uit dat het verdienstelijk werk dat geleverd is door de onderhandelaars en de mensen die zich geëngageerd hebben, verantwoordelijkheid hebben opgenomen, effectief omgezet zou kunnen worden in een duidelijke afspraak, in een door de achterban bevestigd interprofessioneel akkoord.

Wat de loonontwikkeling aangaat, denk ik dat een goed evenwicht gevonden is tussen enerzijds het behoud en de versterking van de koopkracht en, anderzijds het behoud van de concurrentiekracht van de ondernemingen. Trouwens, in de studie van het Planbureau dat rekening houdt met het sociaal akkoord, wordt geraamd dat de koopkracht van de mensen in ons land in 2011, mede door het IPA, zou stijgen met 1 %.

Inzake de geleidelijke harmonisatie van het statuut van arbeiders en bedienden, wat een moeilijk dossier is, is er vooruitgang geboekt. Dat dossier is moeilijk, ook al omdat dit in elk van de twee groepen leidt tot tegenstellingen. Er bestaan tegengestelde belangen binnen de eigen kring. Daar ook een pluim voor de onderhandelaars omdat zij een eerste belangrijke en onomkeerbare stap zetten. Het is duidelijk dat er nu al heel wat op tafel ligt. De contouren van een definitieve regeling zijn al zichtbaar in dezen. De instellingen van de sociale zekerheid en de Nationale Bank moeten nog de nodige objectieve cijfers aanleveren. Daarna zal het de sociale partners toekomen om de definitieve regeling verder uit te werken en te onderhandelen. Tegelijkertijd zal de volgende regering een dialoog moeten opstarten met de sociale partners om de budgettaire gevolgen van die uiteindelijke regeling in kaart te brengen. Tot slot, er is naar verwezen dat in het raam van dat akkoord ook geadviseerd en beslist is om een aantal uitkeringen te verhogen voor de periode 2011-2012, met bijzondere aandacht voor de verhoging van een aantal minimumuitkeringen, meer bepaald in de sector van de pensioenen. Dat ligt uiteraard volledig in het verlengde van het beleid dat de regering, in samenspraak met de sociale partners, de afgelopen jaren heeft gevoerd. Op dit moment hebben de sociale partners slechts 60 % besteed van de voorziene enveloppe bestemd voor 2011 en 2012. Uiteraard is er voor 2011 in voldoende middelen voorzien om die uitkeringen, om dat advies; te honoreren. Wat de globale budgettaire impact betreft, kan ik u meedelen dat de ramingen op kruissnelheid van de globale budgettaire impact van dit interprofessioneel akkoord net onder 50 miljoen euro uitkomen, wat natuurlijk maar een kleine fractie is van de 1 miljard euro die van regeringszijde eind 2008 op tafel werd gelegd om het IPA 2009-2010 te faciliteren. Ik rond af door te herhalen wat ik in het begin heb gezegd. Ik hoop vooral dat dit ontwerp van interprofessioneel akkoord uiteindelijk kan worden bevestigd door zoveel mogelijk mensen, door de achterban van zoveel mogelijk organisaties, teneinde te fungeren als een stabiliserend element voor de verhoudingen werkgevers-werknemers in ons land en als een positief signaal inzake de verdere ontwikkeling van onze economie.

03.03  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord. Onze fractie doet iedereen die de komende dagen beslissingen moet nemen over dat interprofessioneel akkoord een oproep om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik dank u dat ook de regering haar verantwoordelijkheid zal nemen wat betreft de koopkrachtverhoging van de laagste uitkeringen, voornamelijk in de sector pensioenen.

 Het incident is gesloten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: