Financiering van de pensioenen van de vast benoemden in gemeenten/stedenen provincies gisteren gestemd in de Kamer..

Gisteren kwam ik tussen in het debat over de finaniering van de pensioenen van de vastbenoemde personelsleden in de gemeenten, steden en provincies.  Het wetsontwerp kreeg onze steun en werd met een ruime meerderheid ook gestemd. Hiermee is de financiering van de pensioenen voor deze mensen veilg gesteld. Ook de gemeeten en de provincies weten nu waar ze financieel aan toe zijn voor de komende jaren. Hier onder vind je mijn tussenkomst van gisteren:

“07  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het voorliggend wetsontwerp over de duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en gemeentelijke besturen is een grote bezorgdheid van vele gemeente- en provinciebesturen. Die pensioenen wegen op hun budget en zij zijn zeer bezorgd over de toekomst ervan.

Het voorliggend nieuw financieringssysteem wil duurzaam zijn. Het wil een antwoord bieden op langere termijn en tegelijk duidelijkheid scheppen door klare afspraken en engagementen. Het was dringend nodig, zoals de collega’s al hebben aangehaald. Uit voorspellingen blijkt immers dat zonder deze hervormingen de bijdragevoet voor gemeenten van pool 1, dus deze die het langst zijn aangesloten bij de RSZPPO, in 2012 zou stijgen van 32 % naar 41 %. Ook voor gemeenten van pool 2, waarbij vooral de grotere steden en gemeenten zijn aangesloten, zou de bijdragevoet stijgen van 40 % naar 51 %.

De alarmbel luidde en een fundamentele aanpak was dus dringend nodig. Die heeft echter nogal wat voeten in de aarde gehad. Er zijn nogal wat vergaderingen aan gewijd. Wij vergeven u dat, want na het vele overleg is er een breed draagvlak voor de nieuwe financiering.

Voor ons waren zes klemtonen belangrijk in het debat.

Ten eerste, het evenwicht tussen solidariteit en responsabilisering is voor vijf jaar vastgelegd. De uniforme bijdrage zal moeten worden betaald en de responsabiliseringsbijdrage, die volgens ons minstens 50 % moest bedragen, zal effectief door de gemeenten worden gedragen. Dat was een belangrijk punt voor ons, omdat dit samenhangt met de reserves die zullen moeten worden ingezet om de financiering en de pensioenlast zo laag mogelijk te houden.Wij vinden het bovendien goed en rechtvaardig dat de opgebouwde reserves van de verschillende pools in de eerste plaats gebruikt zullen worden om de pensioenlast voor de gemeenten binnen de pools te verlagen. 

Mevrouw De Block heeft het voorbeeld gegeven van pool 1. Ook daar zal men de reserves aanwenden om de meerkost van de pensioenlasten zo laag mogelijk te houden. 

Het derde punt is de oplossing voor de problematiek van de dubbele loopbaan. Wanneer het contractueel personeelslid laattijdig vast benoemd werd leidde dat in het verleden tot opname van het contractueel pensioen en het overheidspensioen. Dat leidde uiteraard tot financieringsproblemen omdat er geen bijdragen waren betaald voor het overheidspensioen. Deze praktijk wordt in de toekomst ontmoedigd door het opleggen van een regularisatiebijdrage. Dat is een goede zaak. Dat zal hierdoor sterk ontmoedigd worden. 

Een vierde belangrijk element betreft degenen die al een tweede pijler opgebouwd hebben en overgaan van het contractueel statuut naar het statutair statuut. Hetgeen werd opgebouwd in de aanvullende pijler kan worden teruggevorderd om als bijdrage te dienen voor de RSZPPO. Het is ook belangrijk dat men dit opnieuw inschrijft op de rekening van de gemeente. Het geld dat zij hebben opgebouwd voor de tweede pijler kan dus worden aangewend om het algemeen systeem te financieren. Ik meen dat dit een goede afspraak is.

 Het vijfde element is dat de gemeenten ongerust zijn en willen weten wanneer de factuur voor de eerste keer zal binnenkomen, vooral wat de responsabilisering betreft. U hebt daar in de commissie een duidelijk antwoord op gegeven. U hebt gezegd dat die responsabilisering, de eerste keer voor 2012, zal moeten worden afgerekend begin mei 2013. De gemeenten zullen dus rekening moeten houden met een eerste afrekening voor de responsabilisering in het budgettair jaar 2013. U gaf een duidelijk antwoord inzake de eerste factuur.

 Het zesde punt betreft de openbare ziekenhuizen. De heer Mayeur heeft zonet ook op de problematiek gewezen. Het is inderdaad goed dat dit geregeld wordt. Degenen die vast benoemd zijn in de openbare ziekenhuizen hebben uiteraard recht op een pensioen als overheidsambtenaar, laat daarover geen misverstand bestaan. Dat wordt ook geregeld. De afspraak binnen de regering is dat dit geregeld zal worden via het budget voor Volksgezondheid. Wij zullen dus nog moeten zien hoe dat concreet geregeld wordt. Ik ben het echter niet eens met de heer Mayeur als hij zegt dat dit geen problemen geeft voor de andere ziekenhuizen. Wij moeten goed opletten. Als dit nu geregeld wordt, dan ga ik ervan uit dat dit geregeld wordt voor degenen die vandaag vast benoemd zijn. 

Indien dit echter de stap zou zijn om in de toekomst opnieuw volop statutaire personeelsleden in de openbare ziekenhuizen aan te werven en te benoemen, creëren wij een spanningsveld, niet alleen met andere ziekenhuizen maar ook met de contractuele personeelsleden in de openbare ziekenhuizen.

 Ook op voornoemd vlak is er vandaag een spanningsveld. Een vastbenoemd personeelslid in een openbaar ziekenhuis ontvangt zodra hij met pensioen gaat, ondanks dezelfde loopbaan en hetzelfde loon, 500 euro meer dan een contractueel personeelslid. Het contractueel personeelslid heeft nochtans gedurende de hele loopbaan hetzelfde werk verricht. 

Wij moeten dus opletten en het debat over het statuut van de betrokken personeelsleden in alle ziekenhuizen in zijn totaliteit voeren. De financiering die nu is afgesproken, is goed; dat moet worden geregeld. Tegelijk zal echter het debat over het statuut van het zorgpersoneel in alle ziekenhuizen moeten worden gevoerd. Dit moet mee worden opgenomen in het debat over het nieuwe, sociale akkoord, dat in de toekomst moet worden gesloten.

 Voor ons zijn de voorgaande punten belangrijke elementen. Er is goed werk geleverd. Wij kunnen de gemeenten een perspectief bieden en duidelijke afspraken maken. Zij zullen voor de eerste keer in 2013 de rekening voor de regeling krijgen.

 Onze fractie zal het ontwerp dan ook uiteraard steunen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: