Geplande borgstelling OCMW voor nieuwe leningen ziekenhuis is geen probleem.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 maart kreeg ik als OCMW-voorzitter/Schepen Sociale Zaken enkele vragen voorgeschoteld van raadslid Meuleman (Groen) betreffende het ziekenhuis van Oudenaarde. Volgens haar gaan de stad en de patiënten moeten opdraaien voor de geplande borgstelling door het OCMW bij nieuwe leningen van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Wat uiteraard absoluut niet het geval is.

Ik heb de indruk dat Groen het dossier niet kent en niet begrijpt. Je kan dit vergelijken met de lening voor je woning: ook daar legt de bank een hypotheek op je gebouw. Het OCMW en dus ook de stad stellen zich in dit dossier niet borg, maar als eigenaar van de grond tekent het OCMW wel mee en wordt het ziekenhuisgebouw indien nodig in hypotheek gegeven. De mogelijke hypotheek beperkt zich dus tot het ziekenhuisgebowu waarvoor de renovatieleningen dienen. Dat is de normaalste zaak van de wereld en dat heeft voor de rest gen enkele financiële implicatie noch voor het ocmw, noch voor de stad. In een mail heeft de bank Belfius me trouwens ook bevestigd, dat ze niet twijfelt aan de terugbetalingscapaciteit van het ziekenhuis. Ik zie het probleem niet. Ook het gevaar dat de ligdagprijzen in het AZO zullen stijgen, is volgens mij uit de lucht gegrepen. Die renovatiekosten worden op geen enkele manier doorgerekend aan de patiënt. Ik weet niet waar mevrouw Meuleman zoiets haalt. Volgens mij is zij niet vertrouwd met de ziekenhuisfinanciering. Wat ik haar niet kwalijk neemt, want eenvoudig is het niet, maar dat geeft haar nog geen vrijgeleide om dan maar gratuite uitspraken te doen die kant nch wal raken. Oudenaarde is overigens ook niet duurder dan de andere ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. Op vlak van geriatrie en interne geneeskunde zijn we veruit het goedkoopst. Pediatrie en heelkunde zijn hier iets duurder. Het daghospitaal is in de meeste gevallen ook opmerkelijk goedkoper. Mevrouw Meuleman is zich blijkbaar niet bewust dat zij door haar nogal lichtzinnig uitspraken schade berokkent aan het ziekenhuis en een verkeerd beeld ophangt van het ziekenhuis met alle gevolgen van dien. Een beetje meer verantwoordelijkheidszin aub.</Hier onder vind je haar vragen en mijn antwoorden terug.

Vraag 1: Vraag i.v.m. borgstelling OCMW ten opzichte van Belfius en KBC in het kader van geplande renovatiewerken door het AZ Oudenaarde.
De Raad van Bestuur van het AZO verleende in hun zitting van 21 december 2012 goedkeuring tot het aangaan van een raamakkoord met de banken Belfius en KBC en dit ten belope van twee keer 15 miljoen euro. Beide banken willen deze lening echter pas aangaan indien het OCMW zich als erfpachtgever hypothecair borg stelt en dit voor een bedrag van twee keer 16,5 miljoen euro. Op een recent schepencollege (11 maart ?) heeft het OCMW advies gevraagd aan het stadsbestuur omtrent betreffende.
Onze vragen:

a. Wat was het advies van het College naar het OCMW toe voor het aangaan van betreffende waarborgstelling ?
Ik verwijs naar de notulen van het schepencollege van 11 maart waarin vermeld staat dat het schepencollege positief advies geeft.

b. Aangezien we vanuit het OCMW geen duidelijk antwoord kregen op onze vraag naar de grootte van de te leveren borgstelling, over welk bedrag spreken we hier ?
U bedoelt met ‘we’ natuurlijk uw collega Decoodt die namens Groen in de OCMW-Raad zit. Die heeft op de OCMW-Raad inderdaad 19 vragen voorgelezen. Interessante vragen trouwens die aangeven dat hij (of u als u de vragen heeft voorgeschreven) een goed bestuurder zou zijn van de AZ Oudenaarde. Die vragen kwamen ook allemaal aan bod op de raad van bestuur van AZ Oudenaarde, maar al een heel tijdje geleden, onder het voorzitterschap van mijn voorganger, doe tijdens de vorige OCMW-raad trouwens de titel van ‘Ere-voorzitter van het OCMW Oudenaarde’ toegekend kreeg. Proficiat Jean-Pierre. De vertegenwoordigers van het OCMW hebben van de Raad een mandaat gekregen om op te treden als bestuurder in AZ Oudenaarde. Het is dan ook op de eerste plaats aan die Raad dat er wordt gerapporteerd en toelichting wordt gegeven. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we hier een doublure houden van de besprekingen OCMW-Raad? Maar goed, het geeft mij de gelegenheid om bij de hele heisa die u hierrond creëert wat toelichting te geven. De lening bij KBC betreft 17.993.99 euro en die bij Belfius 15.558 euro. Zolang de leningen in kwestie niet afgesloten zijn, is de jaarlijkse aflossing uiteraard ook niet gekend. Die is bovendien variabel van jaar tot jaar. Maar om u een idee te geven, dat zou maximum 4.800.000 euro bedragen. KBC vraagt slechts een hypothecaire inschrijving van 15.000.000, vandaar waarschijnlijk uw verwarring met de cijfers. Het betreft een gewone verderzetting van een raamakkoord dat reeds in 2005 werd afgesloten onder het voorzitterschap van Guy Hove (en
waarover verschillende overlegvergaderingen met het stadsbestuur zijn voorafgegaan).

c. Wat is het gevolg van deze borgstelling voor het OCMW en breder gezien voor de Stad Oudenaarde indien het AZO zijn verplichtingen ten opzichte van Belfius en KBC niet kan voldoen. Blijft de hypotheek beperkt tot het ziekenhuisgebouw zelf (zoals de voorzitter van de OCMW-raad beweerde) of kan de hypotheek zich ook tot andere eigendommen van het OCMW uitstrekken ?
Indien AZ Oudenaarde haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, kunnen de banken overgaan tot een verplichte verkoop van het ziekenhuisgebouw, waarvan het OCMW eigenaar is (cfr. de definitie van een hypothecaire volmacht). De letterlijke tekst in het kredietcontract van 2005: “artikel 3 de kredietnemers zullen voor al hun verbintenissen bij de bank volgende waarborgen laten vestigen: een volmacht tot het vestigen van een hypotheek van xxxx euro in hoofdsom op de gebouwen van een ziekenhuis met bijhorende parking en wegenis, gelegen te Oudenaarde, Minderbroerstraat 3, zowel de grondeigendom van het OCMW Oudenaarde als het erfpachtrecht en alle krachtens dit recht opgericht of nog op te richten gebouwen van de kredietnemers. Dit onroerend goed moet vrij en onbelast zijn, met uitzondering van het hypothecair mandaat in het voordeel van Belfius (resp KBC)…..”
U moet zich dus goed bewust zijn van het feit dat het slechts om een hypothecaire volmacht gaat enkel en alleen op de ziekenhuisgebouwen.
Dat wil zeggen dat, mocht er zich een probleem stellen in de terugbetaling van de leningen, de bank een hypotheek kan vestigen op het ziekenhuisgebouw en niet meer. Niet op andere bezittingen van het OCMW , niet op die van de stad, , neen enkel en alleen het ziekenhuisgebouw.
Dat wil zeggen dat de banken het gebouw ten gelde kunnen maken hetgeen uiteraard een zekerheid is die relatief is want wie heeft interesse in een dergelijk soort gebouw ?
Het hele dossier is tot dat gegeven beperkt.

e. Voorts betreffen het hier leningen voor infrastructuurwerken die geen subsidies kunnen genieten. Onze bezorgdheid is dan ook groot dat de kosten zullen dienen gerecupereerd te worden via de ligdagprijs. Daar Oudenaarde, na het Universitair Ziekenhuis Gent, nu reeds het duurste ziekenhuis van Oost Vlaanderen is is zulks voor ons ontoelaatbaar. Hoe staat het College hier tegenover ?
Ik heb het gevoel dat raadslid Meuleman niet heel erg vertrouwd is met de financiering van de ziekenhuizen. De ligdagprijs waarover u spreekt mevrouw Meuleman is een verouderd begrip en dus niet meer relevant vandaag. Uiteraard worden deze infrastructuurwerken waarvoor leningen werden aangegaan gesubsidieerd en neen, de kosten worden niet doorgerekend aan de patiënt. Een woordje toelichting. Er wordt al een aantal jaren gewerkt met het BFM (Budget van Financiële Middelen). Dat budget is onverdeeld is verschillende subdeeltjes. Zo is er ook deeltje budget van een ziekenhuis voorzien voor investeringswerken (zowel de afschrijvingen als de intresten van leningen), die worden ondergebracht in deel 1A van het BFM. Slechts een heel klein deeltje wordt als remgeld gefactureerd aan de patiënt volgens nationale tarieven. De financiering van de investeringswerken heeft dus geen weerslag op het bedrag dat door de patiënt moet betaald worden. U vergelijkt dus appelen met citroenen.
Maar om terug te komen op uw vraag.
Het is de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen binnen de FOD volksgezondheid die terzake bevoegd is.
U spreekt over VIPA-subsidies, u wel bekend omdat die zich op Vlaams niveau situeren. Een VIPA dossier kan inderdaad een subsidiëring van 60% van de investeringskosten meebrengen. De huidige werkwijze via het BFM impliceert echter een financiering tussen de 75 en de 100% naargelang het soort investeringen. Naast het hogere bedrag is het geld ook vlugger beschikbaar. Het is echter niet alleen omdat het financieel beter is (trouwens alle ziekenhuizen zijn vandaag aan het bouw of verbouwen…. Deze financiering van infrastructuurwerken loopt op haar laatste benen federaal). Het heeft ook te maken met de urgentie. Soms wordt er ons gevraagd of we niet betere een nieuw ziekenhuis op een andere plaats hadden gebouwd? Ja, natuurlijk. Alleen zo’n nieuw ziekenhuis bouwen moet gefinancierd worden via een VIPA dossier. Dat impliceert een heel administratief dossier (zorgstrategisch plan, financieel plan,..). de plannen, het geld krijgen en uiteindelijk bouwen zou ,zo’n 10 jaar in beslag nemen. Die tijd hadden en hebben we niet. De huidige infrastructuur was en is geen 10 jaar in stand te houden zonder belangrijker renovatiewerken. Het huidig ziekenhuis 10 jaar lang niet verbouwen zou betekend hebben dat het volledig zou vervallen en geen menswaardige medische behandeling meer zou toelaten. Daarom werd gekozen voor verbouwing.

Bij de oprichting van AZO bleek de grote noodzaak om de afdelingen te renoveren. Er werd de 30 jaar voorafgaand aan AZO vrijwel niet geïnvesteerd in de infrastructuur noch werd deze naar behoren onderhouden. Er was eensgezindheid over het feit dat er onmiddellijk actie diende ondernomen te worden met zichtbare (verbeterde) resultaten. Renovatie of herconditionering van ziekenhuisafdelingen is mogelijk via het budget van financiële middelen (regeling die vanaf volgend jaar niet meer zal bestaan). De bouw van een nieuw ziekenhuis kan enkel via het VIPA. Een goedkeuring voor een VIPA financiering op dat moment zou meerdere jaren duren. Tijd die er niet was gezien het afgeleefd karakter van alle diensten en afdelingen. (Patiënten aanvaarden geen 4 pp kamer zonder basis sanitaire voorzieningen meer.)
Conclusie ; renovatie via BFM (budget financiële middelen) was en is de enige optie om op korte tot middellange termijn naar een gerenoveerde structuur te gaan.

Teneinde de continuïteit te verzekeren is toen besloten voor degelijke renovatiewerken via BFM.

Wat betreft uw gratuite uitspraak dat wij het duurste ziekenhuis zijn van Oost-Vlaanderen heb ik eventjes de cijfers vergeleken via de website van de CM, een zeer interessante tool.
Ik vergeleek met de omliggende ziekenhuizen Glorieux, Waregem, Deinze .
Dagziekenhuis, kamer voor twee personen en eenpersoonskamers, algemeen, kanker en neus- keel en oor: we zijn telkens veruit het goedkoopste ziekenhuis.
Opnames met overnachting, kamer voor twee personen, materniteit: enkel Glorieux is goedkoper, op hetzelfde niveau van de andere ziekenhuizen;Geriatrie: we zijn veruit de goedkoopste ; Interne geneeskunde: we zijn veruit de goedkoopste. Pediatrie en heelkunde zijn we iets duurder.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s