Over de GAS-wet…..

Er is nogal wat te doen over de GAS-wet die vorige week in de commissie werd gestemd en die morgen in de plenaire vergadering van de Kamer wordt besproken en ter stemming voorligt. Het middenveld en vooral jongerenorganisaties voeren hier tegen oppositie. Ik begrijp de bezorgdheid, maar ik heb het gevoel dat er ook veel reacties gebaseerd zijn op onwetendheid over de juiste inhoud en toedracht van de wet. Deze wet biedt de gemeenten een kader aan om lokaal hieraan cocnrete invulling te geven. Het debat zal dus vooral lokaal moeten gevoerd worden, uiteraard in nauw overleg met het middenveld en de jongerenorgansiaties. Vanuit onze fractie hebben we geprobeerd de GAS-wet in een aantal vragen en antwoorden samen te vatten om jullie een beter inzicht te geven in wat er nu juist voorligt. Reacties zijn altijd welkom.

Wat zijn de gemeentelijke administratieve sancties ?
De gemeenten kunnen sinds 1999 voor inbreuken op hun reglementen of verordeningen sancties voorzien indien voor dergelijke inbreuken nog niet door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie een sanctie is bepaald. Daarnaast zijn ook een aantal strafwetbepalingen opgenomen waarvoor de gemeente een sanctie kan voorzien in het geval het parket niet vervolgt en seponeert.

De sancties in de wet voorzien zijn:
• Een geldboete van max. 350 euro of max. 175 euro indien de overtreder een minderjarige is ouder dan 14 jaar op het moment van de vaststelling van de feiten.
• Een schorsing van een verleende toestemming of vergunning
• De intrekking van een verleende toestemming of vergunning
• De tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting
• Een alternatieve maatregel : de bemiddeling of de gemeenschapsdienst (max 30 uur voor meerderjarigen en max. 15 uur voor minderjarigen)

Waarom het GAS-systeem invoeren ?
De gemeente moet een lokaal veiligheids- en overlastbeleid kunnen voeren. Je wordt als lokale beleidsverantwoordelijke aangesproken over die vormen van overlast die de samenleving in buurten en wijken sterk bemoeilijken of hinderen. Het gaat dan om inbreuken als sluikstorten, hondenpoep, wildplassen, graffiti,…

Op die manier kan men snel inspelen op ongewenst gedrag en zorgt het systeem van de GAS ervoor dat tussen de overtreding en de sanctie slechts korte tijd verloopt (6 maanden na vaststelling of 12 maanden in geval van bemiddeling of gemeenschapsdienst) en de overtreder de link legt tussen beide.

Iedereen is het er over eens dat bepaalde gedragingen niet kunnen in een samenleving. Je moet dan als overheid een signaal kunnen geven dat dit ongewenst is. Dat gebeurt dat niet altijd door een geldboete, maar op zijn minst wel door een terechtwijzing van de overtreder.

CD&V legt de nadruk op het cascadesysteem: eerst bemiddeling én vermijden van een sanctie, bij een sanctie dan best kiezen voor een alternatieve sanctie zoals een gemeenschapsdienst én als laatste strohalm, de boete.

Gericht tegen jongeren? Neen, dit geldt voor iedereen, jong en oud.

Wat is overlast?
Er is bewust geen definitie in de wet voor overlast opgenomen. De wet geeft de gemeenten een kader waarbinnen zij hun bevoegdheden kunnen uitoefenen en zelf bepalen wat in hun geval een overlastfenomeen is. Het spreekt voor zich dat dit kan verschillen naargelang een landelijke of een stedelijke omgeving.

Waarom heeft CD&V voor de GAS-gestemd?

CD&V vindt de nieuwe wet een verbetering in vergelijking met het vroegere wettelijke kader :
• Er wordt voorzien in een bemiddeling voor meerderjarigen (vroeger enkel voor minderjarigen)
• Er komt een kader waarbij alternatieve sancties zoals gemeenschapsdienst kunnen worden opgelegd ipv de geldboete
• Verplichte informatie naar de bevolking toe en voorafgaand overleg met de jeugdsector in de gemeente indien de GAS van toepassing wordt op minderjarigen.
• Meer mogelijkheid voor gemeenten om gezamenlijk een systeem van GAS uit te bouwen en eenzelfde regelement aan te nemen in alle gemeenten.
• Meer personeelsleden zullen kunnen gemachtigd worden om vaststellingen te doen.
• De oprichting van een gemeentelijk register voor GAS-overtredingen zodat de toepassing ervan beter kan worden geëvalueerd, zowel door de gemeente als op federaal vlak.
• In geval van de gemengde inbreuken moet een protocolakkoord worden afgesloten met de Procureur des Konings die afspraken maakt over de vervolging van de strafwetinbreuken. Dit protocolakkoord wordt bij het gemeentelijk regelement gevoegd bij de bekendmaking zodat de bevolking geïnformeerd is over dit akkoord.

Waarom de verlaging van de leeftijd tot 14 jaar ?
De gemeenten zijn niet verplicht de GAS-boetes voor -18 jarigen in te stellen. Zij beslissen daarover autonoom.

Maar de vraag staat reeds jaren op de politieke agenda en dit vooral op vraag van de grote steden die geconfronteerd worden met plegers van overlastgedrag die minderjarig zijn.

Maar er is ook de vaststelling dat de Jeugdrechtbanken dergelijke inbreuken niet vervolgen, ofwel omdat het niet om een strafrechtinbreuk gaat (bvb wildplassen), ofwel omdat men seponeert. Maar ook indien de Jeugdrechtbank vervolgt, duurt de procedure soms bijzonder lang zodat de overtreder niet de link legt tussen overtreding en sanctie.

De wet behoudt de procedure van de verplichte bemiddeling en voorziet nu ook in het opleggen van de gemeenschapsdienst. Voor CD&V staat die maatregel vooraan in het GAS-systeem zodat men opvoedend kan optreden naar minderjarigen toe. Er wordt hierbij ook voorzien in een procedure van ouderlijke betrokkenheid zodat de ouders mee genomen worden in dit opvoedend project.

Wat met de “onzinnige” GAS ?
CD&V zal de lokale mandatarissen actief ondersteunen in de beoordeling van hun gemeentelijke reglementen. Het klopt dat sommige reglementen nu een aantal onredelijke bestraffingen bevatten. De absurditeiten moeten eruit.

Creëert dit geen rechtsonzekerheid ?
Neen. De administratieve sanctie bestaat reeds heel lang en is een onderdeel van onze rechtsorde. De sanctionerend ambtenaar staat onafhankelijk van het gemeentebestuur. De procedure voorziet in een mondeling of schriftelijk verweer en een beroepsprocedure voor de politierechtbank of jeugdrechtbank. De minderjarige wordt steeds bijgestaan door een advocaat.

De wet geeft de gemeenten een kader waarbinnen zij hun bevoegdheden kunnen uitoefenen en zelf bepalen wat in hun geval een overlastfenomeen is. Het spreekt voor zich dat dit kan verschillen naargelang een landelijke of een stedelijke omgeving.

Waarom houdt men geen rekening met de opmerkingen van het middenveld ?
Er is wel degelijk rekening gehouden met de opmerkingen van het middenveld. In de voorbereidende fase werden verschillende organisaties door het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken geconsulteerd. Ook de jeugdorganisaties werden hierbij betrokken. De jeugdorganisaties hebben ook verschillende informele contacten gehad met alle politieke partijen.

Het debat is ook niet ten einde. Nu kan lokaal de dialoog gevoerd worden over de sancties die moeten voorzien worden afhankelijk van de situatie in de gemeenten.

Advertenties

Eén reactie to “Over de GAS-wet…..”

 1. Joost Says:

  Voor alle lezers van deze blog: het gemeenschappelijk standpunt van de middenveld organisaties vind je op http://www.gasboete.be.

  Bekijk ook zeker de Terzake uitzending van 28/05 met de voorzitter van de Vlaamse jeugdraad.

  Laten we de discussies over de GAS boetes aangrijpen om eens na te denken over onze samenleving anno 2013.

  Is er voldoende ondersteuning vanuit de overheid voor initiatieven op het terrein waarbij jeugdwerkers, opvoeders, opbouwwerkers, … met heel specifieke projecten jongeren empoweren en actief laten deelnemen aan de samenleving?

  Het zou een heel sterk signaal zijn als CD&V morgennamiddag in de Kamer het GAS boete voorstel niet steunt en opnieuw de dialoog aangaat met het middenveld.

  Voor alle duidelijkheid er is niemand tegen het feit dat er moet opgetreden worden als mensen lastig gevallen worden.
  Ik geloof echter niet in een samenleving waar de gemeente waarin je woont zal bepalen wat kan en niet kan.

  Als ik de blog van Stefaan gelezen heb dan mogen inwoners met een CD&V burgemeester of CD&V in de meerderheid alvast op hun beide oren slapen.

  Misschien toch nog eens kritisch volgen of ze er in Antwerpen ook zo over denken.

  Joost

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: