Stad Oudenaarde investeert fors in sociaal beleid OCMW.

“Sociale investeringen moeten mensen uit de armoede houden”

“Met een verdubbeling van de stadsbijdrage tot 5 miljoen euro per jaar investeert de stad Oudenaarde fors in een versterkt sociaal beleid van het OCMW. Vergrijzing opvangen, mensen uit de armoede houden door hun naar werk toe te leiden en een dynamisch nieuw sociaal huis in het Oud rustoord op de Meerspoort. Dat zijn de drie prioriteiten voor de komende jaren.

De regel van het meerjarenplan is een budgettair evenwicht.   Dat wil zeggen dat wat het OCMW niet zelf kan financieren voor haar werking , de stad hiervoor een  bijdrage aan het OCMW betaalt.  In het verleden lag die bijdrage tussen 2.5 à 3 miljoen euro.  Vandaag leggen wij een meerjarenplan voor dat een sociale investering vanuit de stad voorziet van jaarlijks  rond de 5 miljoen euro. Het is duidelijk dat Oudenaarde hiermee niet alleen een fietsminnende,  ondernemende, toeristische aantrekkelijke stad is, maar ook een solidaire stad, die zorg draagt voor haar inwoners, zeker voor diegenen die tegenslag kennen in hun leven of die het financieel niet breed hebben.

5 miljoen. Is dat veel ? is dat weinig? Hangt ervan vanuit welk perspectief je dat bekijkt.

De stad krijgt ongeveer een 38 miljoen euro aan ontvangsten. Ze organiseert daarmee haar dienstverlening en investeert daar jaarlijks grosso modo 12 miljoen mee ; ze financiert daar de politie mee (ongeveer 2.3 miljoen euro) en dus 5 miljoen euro voor de werking van het OCMW. Dat is 13% van de ontvangsten.

Ik vind dat we hiermee een goed evenwicht hebben gevonden. Er zijn maximale inspanningen gedaan om binnen de budgettaire marges zuinig om te springen met het geld. Iedereen heeft daartoe zijn bijdrage moeten leveren. Ook het OCMW. We hebben met het managementteam en met De Raad  herhaaldelijk het meerjarenplan besproken, hier en daar met de kaasschaaf, maar ook met duidelijke keuzes. Iets niet doen of iets wel doen, of iets anders doen of het op een andere manier doen of het door iemand anders laten doen. Vernieuwend werken hoeft daarom niet altijd gelijk te staan met duurder werken. Integendeel in budgettair krappe tijden is het een kwestie van maximale creativiteit en zuinigheid. En dat heeft het OCMW gedaan.

Goed ,5 miljoen euro voor de werking van het OCMW. Om te kunnen beoordelen of dat nu te veel of te weinig is, is het vooral van belang van te weten wat we daar dan mee doen en zullen doen.

Een “waardig leven garanderen” is een afdwingbaar recht.

Vooreerst wij hebben een wettelijke, decretale opdracht:

Art1 van de OCMW-wet zegt :”dat elke OCMW garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke  dienstverlening, die hem of haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”

Het OCMW moet dat recht dus garanderen. Er is daarin geen keuzemogelijkheid. En dat is een belangrijk verschil met de stad. Daar kan je kiezen of je bepaalde straten her aanlegt in dat jaar of dit jaar. In het OCMW bestaat die keuze niet. Het recht op hulpverlening is een afdwingbaar recht. Het OCMW moet binnen gestelde termijnen elke vraag beantwoorden en indien de hulpvrager zich benadeelt voelt kan hij zijn recht afdwingen bij de arbeidsrechtbank.

Het OCMW moet zich bijgevolg aan passen aan veranderende en nieuwe maatschappelijke uitdagingen om die dienstverlening te garanderen.

Drie prioritaire doelstellingen voor de komende jaren.

Bij die maatschappelijke dienstverlening die dat recht moet garanderen focussen wij op drie prioritaire doelstellingen die je ook terug vindt in het meerjarenplan:

Een antwoord formuleren op de uitdaging van de vergrijzing in onze stad.  Vandaag zijn er 7554    60-plussers in onze stad of ¼. Dat aantal stijgt tot  8549 in 2020 (of  stijging met 16%) en tot  meer dan 10.000 in 2030 (1/3). Nog belangrijker om te weten in dit kader is de evolutie van de 80-plussers. Vandaag zijn dat er 1628 (waarvan 2/3 vrouwen)  en dat worden er in 2020  (2044 = stijging van 25%)) en in 2030 2284 = stijging van 40%).

Deze stijgende levensverwachting gaat gepaard met een groeiend aantal personen met al dan niet functionele beperkingen = meer zorg. Daarnaast stijgt met de leeftijd ook de kans op armoede. ¼ van de 65-plussers heeft het financieel moeilijk (meer dan 1200 in onze stad) en 1/3 van de 75-plussers leeft in armoede (in Oudenaarde dus meer dan 500). Deze evoluties hebben een impact op de vraag naar en het aanbod van (formele en informele) zorg. Naast woon- leef en zorgcentra en serviceflats  maken wij ook de keuze  voor de vermaatschappelijking van de zorg  als antwoord.  Dat wil zeggen we erkennen en waarderen de rol van vrijwilligers en mantelzorgers binnen het zorgproces.  Wij werken momenteel met meer dan 120 actieve vrijwilligers (niet vergoed).

Bij ons antwoord op de uitdaging van de vergrijzing is  en vermaatschappelijking van de zorg, de betrokkenheid van de omgeving en de vrijwilligers   voor ons  dus van zeer groot  belang.

Tweede uitdaging en ook prioritaire doelstelling is de armoedebestrijding (vooral ook daar waar er kinderen in het spel zijn). Het gaat hierbij niet alleen om die mensen directe materiële en financiële hulp te bieden zodat zij kunnen overleven, maar ook om psycho-sociale hulp en vooral ook een beleid dat er op gericht is om ze zo snel mogelijk uit die armoede te halen, hun leven weer op de sporen te krijgen en ze uitkeringsonafhankelijk te maken. Voor ons is  “werk” daarbij een zeer belangrijke hefboom..

Drie cijfers:

3820 alleenwonenden (30%), waarvan 478 80-plussers  en  469 eenoudergezinnen, waarvan  het overgrote deel (386 of  82  %) alleenstaande moeders. We weten uit onderzoek dat  33% van deze groep het elke maand moeilijk heeft om financieel rond te komen.

Wij hebben gemiddeld 200 leefloners op een jaar en constant  gemiddeld een 100-tal per maand, daarvan is 1/3 jonger dan 25 jaar

Wij hebben in Oudenaarde ongeveer 200 werkzoekenden die meer dan 2 jaar werkloos zijn én kortgeschoold zijn.

Mensen uit de armoede halen door hun toe te leiden naar werk.

Wij willen dan ook inzetten op activering en zelfredzaamheid van de betrokkenen. “Werken” is nog altijd de beste manier om uit de armoede te geraken. We willen daar dan ook voluit op inzetten met meer middelen voor sociale tewerkstelling.”

De strijd tegen armoede  en sociale uitsluiting is geen zaak van activering alleen. Het is voor ons een heel belangrijk hefboom, die veel aandacht verdient, maar  met daarnaast is  ook aandacht voor het  algemeen welzijn, want bij  die mensen  hebben we vaak te maken  met een complexe en meervoudige problematiek.

Het nieuw Sociaal Huis in de oude Meerspoort wordt geen miseriehuis.

Naast antwoorden op de vergrijzing en aanpak van de  armoede  met sociale en arbeidsgericht activering is een derde pijler van dit meerjarenplan een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening via een laagdrempelig en uniek aanspreekpunt , het sociaal Huis.

De definitieve locatie zal de voorvleugel worden van het bestaande WLZ en we hebben de ambitie daar een zeer open, dynamische en aantrekkelijke campus van te maken, geen miseriehuis, maar een open huis waar elke inwoner met zijn sociale vragen terecht kan. Vandaar dat we de deuren en de vensters van dat huis willen open zetten voor alle mogelijke meewerkende partners ( Leerpunt, Huis van het Nederlands , regionale dienst schuldbemiddeling,  inburgering, Centrum algemeen Welzijn, Palliatief netwerk,  …). Ook het Huis van het Kind zal er zijn stek kunnen krijg en (de gesprekken met Kind en Gezin zijn lopende, de diensten voor kinderopvang in Oudenaarde,  de organisatie van echte kinderopvang voor de moeilijke uren van mensen die in het ziekenhuis of het WKZ werken), het Lokaal Dienstencentrum,  het sociaal restaurant de Pelikaan, de sociale kruidenier, de vrijwilligerswerking,…. En eventueel  andere diensten. En vooral ook de fysieke samenvoeging soc dienst stadsbestuur en ocmw

We willen ook meer proactief werken (ons OCMW-project ‘ pro-actieve woonbegeleiding’ wordt nu in Vlaanderen veralgemeend) en maximaal inzetten op automatische rechtentoekenningen. De OK-pas is daarbij cruciaal. Participatie en betrokkenheid is een sleutelwoord.

Naast deze drie prioritaire doelstellingen, ook nog drie andere beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur:

–          Ondersteunen van kwaliteitsvol, betaalbaar wonen

–          Thuiszorg

–          Uitbouw van een professionele organisatie (audit, functionerings- en evaluatiegesprekken)

Investeringen in  gebouwen

Drie belangrijke investeringen:  investeringen zijn vooral de afwerking van de nieuwe wlz’s van belang, de renovatie van het oud wlz en de vernieuwbouw naar sociaal huis en de derde belangrijke investering sis op langere termijn de binnenrenovatie van het Oud Klooster en de historische site 4bisschopskwartier’  ism de stad.

1378 hulpvragen per jaar

Daarnaast blijft onze reguliere dienstverlening gewoon verder bestaan. Misschien toch even vermelden dat  wij jaarlijks  gemiddeld zo’n 1378 individuele hulpaanvragen behandelen op ons sociaal comité of 115 dossiers per maand.

Jaarlijks zijn er 4592 mensen die op de een of andere manier een dienst/tussenkomst van ons krijgen(  200 leefloners, 68 voorschotten op werkloosheid, ziekte uitkering of kinderbijslag, 163 bewoners wlz (40 nieuwe opname sper jaar) en , 326 mensen in budgetbeheer en – begeleiding,  160 mensen die beroep doen op ziekenvervoer,  315 budgetmeters,  klusjesdienst helpt 268 mensen,  1236 mensen deden een beroep op onze sociale winkel, de sociale kruidenier, crisisopvang in  12 doorgangswoningen , 29 huurwoningen in sociale verhuurkantoor, , 42 mantelzorgtoelagen, 254 verwarmingstoelagen , sociaal pedagogische toelagen  voor kinderen in armoede,  bij 74 gezinnen wordt er gewerkt met dienstencheques, 25 serviceflats, 796 Stookoliepremies ,  91  sociale  tewerkstellingsplaatsen).

En dan nog  1092 ok-passen,

In het sociaal restaurant De Pelikaan 10544 maaltijden aan 3 euro (OK-Pas houders). Dat is 1/3 van het otaal aantal maaltijden.

Het ziekenhuis

Daarnaast heeft het  OCMW  ook de meerderheid in de raad van bestuur en de algemene vergadering van AZ Oudenaarde. OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer is er ook voorzitter van.  “wij dragen ook in het ziekenhuis een belangrijke bestuursverantwoordelijkheid. Met 254 bedden, 400 personeelsleden en60 artsen garanderen wij een kwaliteitsvolle basisziekenhuisactiviteit. Het ziekenhuis draait op een exploitatiebudget van ongeveer 40 miljoen euro per jaar.”

Wat betekent dat  alles nu financieel?

Wij draaien met het OCMW  op een budget dat ongeveer de helft is van dat van de stad ( (17 – 18 miljoen euro). We willen dat doen  met 143 personeelsleden  (stad 198 personeelsleden).

De kosten worden sterk in de hand gehouden. We zetten onszelf op een strenger dieet op dan de stad. Personeelskosten stijgen met 2.8%  en de werkingskosten met 1%.

Dat de bijdrage toch stijgt naar 5.086.189 in 2014, 5.240.474 in 2015,en dan verder lichtjes daalt naar 4.950.675 (2016), 4.938.210 (2017), 4.816.163 (2018), 4.748.935 (2019) heeft alles te maken met de investeringen om de vergrijzing op te vangen.  De keuze om 2 Woon-Leef- en zorgcentra te bouwen  en de serviceflats in Leupegem is  een juiste keuze geweest van de vroegere bestuursploeg in het ocmw en de stad.  De keuze kon ook geweest zijn om het wlz te sluiten (en dat heeft niet veel gescheeld). Gelet op wat ons te wachten staat heeft men dat gelukkig niet gedaan.  Voor de nieuwbouw in de meerspoort en Eine gaat het over 35 miljoen euro, dat voor het eerst gedeeltelijk in de exploitatieresultaten van 2013 te zien is, maar volledig  zichtbaar wordt in 2014. Eine wordt een nieuw WLZ met 60 kamers en 12 aanleunflats (deze laatste gebouwd en geïnvesteerd  en geëxploiteerd door de shm vlaamse ardennen). Eind 2014 hopen we het verhuisevenement te kunnen organiseren.

In totaal verschijnt  er vanaf 2004 ongeveer 3.2 miljoen euro aan aflossingen en intresten in het budget, waarvan 1 miljoen gefinancierd door Vlaanderen.

Serviceflats binnenkort allemaal verhuurd

In 2014 is ook nog voorzien dat de serviceflats nog maar voor 75% volzet zouden zijn. Daar zal waarschijnlijk spoedig al een correctie kunnen op gebeuren in de positieve zin. Wij verwachten immer sop zeer korte termijn een volledige bezetting.

Vandaag zijn er 19 van de 25 verhuurd en na de opendeurdag van zondag die een groot succes was (130 bezoekers) zullen we op zeer korte termijn volzet zijn. Drie zeer concrete vragen met een optie om te huren , 5 nieuwe interessevragen waarmee er verdere afspraken zijn gemaakt voor informatie en terugkoppeling en reeds 2 mensen op de wachtlijst.

Vooral geïnteresseerden en veel broers en zussen samen die voor hun ouders kwamen kijken.    Ook een aantal alleenstaande mannen die nu te groot wonen met nog een grote tuin en het precies wel zagen zitten.   De reacties op de ruime flats waren zeker positief.

De kostprijs voor de bewoner in het nieuw WLZ

Nieuw wlz = nieuwe dagprijs (nieuwe prijs  zal 50 euro per dag zijn).  Is ook te verantwoorden door de nieuwbouw, het groter wooncomfort en de betere zorgomgeving (collega’s zullen tegen dan rond de 52 euro vragen).Vanaf 2016 zullen we hierop een indexering toepassen. Er komen ook  6 extra kamers, wat ook meer inkomsten met zich mee brengt. Het  bedrag supplementen zal gelijk gehouden worden (enkel indexering).

Die 5 miljoen euro zal een goede sociale investering  zijn

Stefaan Vercamer: “Dus met die 5 miljoen doen wij belangrijke investeringen om  de vergrijzing op te vangen, armoede te bestrijden, activeringspolitiek te voeren en een brede maatschappelijke dienstverlening te organiseren.

Wij hebben daarvoor dus geld nodig, infrastructuur nodig, maar we kunnen vooral rekenen op een  zeer geëngageerde personeelsploeg. De sociale dienst telt  24 fte, waarvan 17 mw. Samen met al het ander personeel zijn zij het gezicht van het ocmw. In het voorbije  jaar heb ik vooral veel engagement gemerkt.  Als ik zie hoe die mensen zich ook vrijwillig engageren buiten de werkuren (kerstmarkt wlz, kerstmarkt voorbije weekend, ok-swarree, gezelschapshond, activiteiten, …)  als ik zie hoeveel vrijwilligers zij zelf ook in beweging krijgen die zich ook inzetten om van Oudenaard een warme solidaire stad te maken , dan ben ik een fiere voorzitter van een grote, sterke organisatie, waar het sociaal kapitaal van  onze medewerkers van onschatbare waarde is.

025

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: