KLIMAATPACT TEGEN EIND DIT JAAR

woensdag 30 januari 2019

Een klimaatpact, dat wettelijk verankerd is in een klimaatdecreet en klimaatwet, is de volgende redelijke stap richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en federaal Kamerlid Leen Dierick stellen vandaag de CD&V-klimaataanpak voor: “Elke generatie ligt wakker van het klimaat. Willen we een sprong voorwaarts maken, dan moeten burgers, politiek en middenveld de handen in elkaar slaan. Voor het einde van dit jaar moet er een klimaatpact op tafel liggen.”, klinkt het. Op elk niveau dienen de CD&V-vertegenwoordigers eerstdaags een uniform voorstel in. “We willen een samenwerkingsakkoord waarbij Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid een traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector. Daarbij is het belangrijk dat elke overheid voor eigen deur veegt en dat we samen verantwoordelijkheid opnemen.”, zeggen Bothuyne en Dierick.

 

De klimaatverandering tegengaan is één van de beleidsuitdagingen die bij uitstek op internationaal niveau moet aangepakt worden. Europa moet voor ons de koploper in de wereld zijn in de aanpak daarvan. CD&V wil dat ook concreet vertalen met een versterkte aanpak in eigen land, verder bouwend op het reeds gevoerde klimaatbeleid. We halen tot op vandaag elke internationaal afgesproken doelstelling. En CD&V wil dat zo houden. Daarbij moet het over meer gaan dan alleen het uitspreken van ambitieuze doelstellingen. Een sterk klimaatbeleid moet immers redelijk zijn. ‘Redelijk’ zoals in ambitieus, uitvoerbaar, haalbaar, betaalbaar en ook sociaal.

 

Het klimaatpact is geen vrijblijvende oefening, de doelstelling is ambitieus: Vlaanderen en België klimaatneutraal. “Zo’n project kan niet in een vrijblijvend kader gerealiseerd worden. We willen daarom werk maken van een klimaatdecreet.”, zegt Bothuyne. “Een decretaal kader dat niet alleen doelstellingen vastlegt, maar ook de beleidsaanpak, het klimaatpact en de opvolging ervan, vastlegt.”, aldus het CD&V-parlementslid. Ook de federale overheid moet binnen haar bevoegdheden werk maken van een dergelijke aanpak. Leen Dierick: “We leggen het traject, de doelstelling en de aanpak met een klimaatpact wettelijk vast. Het federale niveau is op dit vlak een partner van de deelstaten. Het is belangrijk dat elk zijn verantwoordelijkheid opneemt richting een klimaatneutrale samenleving.”

 

Het is daarom van belang dat het klimaatbeleid ruim wordt gedragen en dat iedereen mee is. “We willen een breed maatschappelijk draagvlak. Eenieder op het terrein zal het klimaatbeleid mee uitvoeren, het bedrijfsleven en de vakbonden, maar ook bijvoorbeeld consumentenorganisaties, onze lokale besturen en uiteraard milieuorganisaties. Zij moeten dus betrokken worden in het beleid.”, aldus Leen Dierick.

Daarnaast is ook wetenschappelijke onderbouwing van belang. Een op te richten klimaatraad moet onze wetenschappelijke instellingen samenbrengen. Die know how moet het hele proces van het klimaatpact bewaken en helpen onderbouwen.

 

Robrecht Bothuyne en Leen Dierick stellen meteen ook enkele concrete maatregelen voor die ze in het pact willen opnemen: “Een vliegtaks, in Europees verband, waarbij wie het vliegtuig neemt, solidair mee betaalt aan een sterker klimaatbeleid. Met de opbrengst wil CD&V jaarlijks 160 miljoen euro in betere treinverbindingen en infrastructuur investeren. Daarnaast moet er tegen 2030 een verbod op de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor komen en vanaf 2023 willen we enkel nog zero-emissie-bedrijfswagens. Tot slot moeten onze woningen versneld energiezuinig gemaakt worden. Om dat te realiseren moeten energierenovatiepremies omhoog in plaats van omlaag, gecombineerd met renteloze leningen en ontzorging voor wie wil renoveren.”.

 

“Een klimaatpact richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België met een breed draagvlak en de nodige wetenschappelijke onderbouwing. En dat alles verankerd in een decretaal kader. Dat is de weg vooruit voor ons klimaatbeleid, voor een redelijk klimaatbeleid,” stelt Robrecht Bothuyne.

 

Advertentie

Tussenkomst in de plenaire in de Kamer over de nmbs-staking ….

donderdag 26 mei 2016

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.44402

Meer dan 1100 man op het 1e Meiavondfeest in Oudenaarde

dinsdag 3 mei 2016

Zaterdag 30 april vond het 26e meiavondfeest plaats. Meer dan 1100 mensen waren aanwezig op de 1e editie in de Qubus te Oudenaarde. De warme sympathie van zoveel vrienden, kennissen en sympathisanten deed andermaal veel deugd. Hieronder vindt u enkele sfeerbeelden terug.

De valse insinuaties van Demir over de RVA weerlegd in het parlement.

donderdag 7 mei 2015

Nadat de media gisteren voor de tweede keer Demir (NV-A) een forum gaven om valse insinuaties te verspreiden over  de RVA en de uitbetalingsinstellingen werd dit gisteren nog eens volledig weerlegd in de Kamer. Demir beweert dat de RVA voor 291 miljoen euro werkloosheidsuitkeringen onterecht zou uitbetaald hebben. 

Het is hemeltergend en het getuigt van weinig dossierkennis dat ze dit beweert. Dat blijkt nog maar eens uit de informatie die gisteren door minister Peeters in de Kamercommissie werd gegeven.


Minister Peeters benadrukte dat de 291 miljoen een gecumuleerd bedrag is, dat zeker niet enkel slaat op de werkloosheidsuitkeringen. Het gaat om de toekenning van een retroactief voordeel dat niet met uitkeringen kan gecumuleerd worden (bv. een rechter die een werknemer retroactief een opzeggingsvergoeding toekent, waardoor deze zijn werkloosheidsuitkeringen moet terugbetalen); de herberekening van de werkloosheidsuitkeringen van een werkloze met bijberoep; de rechtzetting van fouten en vergissingen van de sociaal verzekerde; en bedrog of kwade trouw van de sociaal verzekerde. Enkel bij de laatste categorie is er sprake van bewuste fraude, aldus de minister. 

In totaal bedroeg de gecumuleerde toestand van de schuldvorderingen van de RVA eind 2014 414,7 miljoen euro. Daarvan is 290,8 miljoen (70,2%) terug te vorderen door de werkloosheidsbureaus, 118 miljoen overgemaakt aan de administratie niet-fiscale invordering en zijn voor 5,8 miljoen aan vorderingen overgemaakt aan het buitenland. “De aangroei van het bedrag van de terugvorderingsbeslissingen genomen in 2014 bedraagt 104,2 miljoen euro of 1,27 procent van de totale uitgaven van de RVA (11,5 miljard euro). Elke euro moet teruggevorderd worden. De RVA zet daar volop op in”, benadrukte Kris Peeters. 

Van de 104,2 miljoen euro aangroei in 2014 gaat het voornamelijk om 36,7 miljoen (26,3%) die teruggevorderd wordt als gevolg van de verscherpte controles op de gezinstoestand, en om 38,5 miljoen (27,6%) die om diverse redenen, die doorgaans pas achteraf kunnen worden vastgesteld, moet gerecupereerd worden. Voorts is er 23,9 miljoen (17,1%) dat bij de dienstenchequebedrijven moet worden teruggevorderd en 16,7 miljoen (12%) bij de ziekenfondsen.

De minister benadrukte dat de RVA alles in het werk stelt om onterechte uitbetalingen terug te vorderen. Indien mogelijk wordt 10 procent op de werkloosheidsuitkering afgehouden. Zo nodig worden ook afbetalingsplannen afgesproken. Om maximaal onterechte betalingen te vermijden, kruisen zowel de RVA als de uitbetalingsinstellingen systematisch en structureel alle mogelijke gegevensbanken. In 2014 waren er 22 soorten systematische kruisingen van gegevensbanken, waardoor het aantal onterechte uitkeringen volgens de minister sterk teruggedrongen is.

“De aanpak die zowel door RVA als de uitbetalingsinstellingen wordt gevolgd, is de juiste aanpak. Op termijn zal deze leiden tot minder fraude omdat de pakkans groter is geworden, precies door deze strengere aanpak”, besloot minister Peeters.

60.000 jobs tegen 2019

woensdag 26 november 2014

Dat is wat de een studie van de Nationale Bank zegt. Vice-Premier Kris Peeters gaf de primeur van deze studie aan de commissie sociale zaken in het parlement. Dat getuigt van veel respect en waardering voor het parlement. Die 60.000 jobs zullen er morgen nog niet zijn, wel tegen 2019. De studie geeft wel een belangrijke voorwaarde aan: de marges die er gecreëerd worden door de indexsprong en de lastenverlaging voor werkgevers moeten effectief gebruikt worden om competitiever te worden willen ze tot jobcreatie leiden. Vandaar dus nogmaals het grote belang van sociaal overleg om daarover tot duidelijke afspraken te komen.De regering moet er dan ook alles aan doen om het sociaal overleg te faciliteren.
Tweede belangrijke conclusie van deze studie is dat aan het eind van deze legislatuur, in 2019, het
reëel beschikbaar inkomen van de Belgen ondanks de indexsprong
slechts met 0,4 procent zal gedaald zijn. Als je hiernaast dan de sociale correcties en de 100% besteding van de welvaartsenveloppen zet dan is de conclusie duidelijk dat de koopkracht van de laagste inkomens en uitkeringen wel degelijk goed beschermd wordt door deze regering.
Minister Peeters vroeg de Nationale Bank om in deze studie de impact te berekenen van de
indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde
aftrek voor beroepskosten en de werkbonus voor lage lonen . Daaruit blijkt voorts nog
dat het bbp met 1 procent en de export met 0,8 procent zal toenemen tegen 2019.

150 jaar steenbakkerij Vande Moortel

dinsdag 2 september 2014

Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van steenbakkerij NV. Vande Moortel uit Oudenaarde hield ik vorige week een lezing over de uitdagingen van de sociale huisvestingsmaatschappij. De steenbakkerij is voor onze stad een belangrijk bedrijf. Leemontginning en kleiontginning, niet altijd een gemakkelijk verhaal in de Vlaamse Ardennen. Zij leveren een belangrijke bijdrage voor de tewerkstelling in de stad en de streek.  Vande Moortel is vandaag ook marktleider in de productie van gebakken kleiklinkers en een belangrijk producent van gevelstenen.

vdmoortel

 

 

De laatste drie dagen…. wij bieden oplossingen.

woensdag 21 mei 2014

Nog drie dagen te gaan. We willen de mensen tot de laatste dag blijven overtuigen van  ons 3D-plan. Lees het  op http://www.cdenv.be/3dplan.

Onze keuze is er een van oplossingen  zoeken voor de uitdagingen die zich aandienen en is gebaseerd op “economische groei” gecombineerd met ‘sociale vooruitgang”. Zuurstof geven aan de bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en tegelijkertijd zorg dragen diegenen die tegenslag hebben.  maar ook zorgen voor leefbare pensioenen, betaalbaar wonen, voldoende kinderopvang, beter openbaar vervoer… .

banner_21 05_wijbied#3CB771

 

s Vercamer_Advertentie_Liggend 100×191 mm

 

 

 

 

Wie kijkt er mee op het moment van de waarheid?

maandag 19 mei 2014

Cartoon 3

Wissels bij CD&V Oudenaarde.

dinsdag 6 mei 2014

Binnen enkele maanden verlaat schepen Pieter Orbie de Oudenaardse politiek. Hij wordt directeur ‘Welzijn’ bij de provincie Oost-Vlaanderen. Een uitdagende job die niet te combineren valt met een politieke functie. Naar aanleiding van dit vertrek dient in zijn opvolging voorzien te worden.

Lieven Cnudde, huidig fractieleider van CD&V Oudenaarde, zal de fakkel overnemen van Pieter Orbie en als schepen aantreden voor de partij. Lieven Cnudde nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Zijn ruime ervaring in de Oudenaardse onderwijswereld en zijn vele sociale engagementen zullen hem zeker en vast van pas komen bij het uitoefenen van zijn mandaat.

cnudde

Lieven Cnudde

Ondertussen werd Mathieu De Cock als nieuwe fractieleider aangeduid door de CD&V fractie. Deze architect uit Ename is meteen ook het jongste gemeenteraadslid voor CD&V. Hij is reeds toe aan zijn tweede legislatuur en beschikt al over heel wat dossierkennis.

Jeanique Van Den Heede, huidig voorzitter van CD&V Oudenaarde, maakt op haar beurt intrede als gemeenteraadslid voor CD&V. Hiermee wordt Luc Lammens eerste opvolger voor de partij.

Vooreerst willen we Pieter bedanken voor zijn engagement van de voorbije jaren. In de huidige legislatuur wist hij reeds toon te zetten met diverse mobiliteitsdossiers. Onze fractie wordt verder verjongd, vernieuwd en vervrouwelijkt. Ondertussen zijn wij de meest vrouwelijke fractie in de stad. 5 van de 11 mandatarissen zullen vrouwen zijn! Onze fractie bestaat uit geëngageerde mensen die samen op een degelijke manier beleid willen maken. Ook in de toekomst willen we deze lijn blijven aanhouden. De wissels zullen formeel voor het zomerverlof plaatsvinden.

Sodexo trekt staart in.

maandag 5 mei 2014

Twee weken na de dreigbrief van Sodexo  om mij voor de rechter te brengen omwille van mijn kritisch opiniestuk op deze website, heeft Sodexo via een brief van hun advocaat mij ‘diplomatisch’ laten weten dat zij verder afzien van gerechtelijke procedures.

Anderhalve week geleden stuurde Sodexo een gerechtsdeurwaarder op mij af met de dreiging via de rechtbank 1000 euro dwangsom per dag  te eisen  als  ik mijn stuk op deze website liet staan en 10.000 euro imagoschade. Ik hield voet bij stuk en liet het stuk onveranderd  staan omdat ik het mijn plicht vind om de weinig transparante en weinig klantvriendelijke manier van werken aan de kaak te stellen.  De prijs van een dienstencheque is sinds 1 januari met een halve euro gestegen tot 9 euro, maar in een overgangsperiode tot eind april konden de cheques van 8,5 euro nog gebruikt worden.  Tot 30 april kon men een aanvraag doen om de oude, niet gebruikte cheques  te laten omruilen of terugbetalen. Door de weinig transparante  procedure  (enkel online of via een formulier dat moet worden gedownload van de website, dus alleen voor computergebruikers) dreigden heel wat gebruikers geld  te verliezen. Door de heisa is er hierover extra communicatie geweest en hoop ik dat de meeste mensen hun omruiling of terugbetaling op een correcte manier hebben kunnen aanvragen.

De advocaten van Sodexo schrijft nu in een brief  dat ze “alleen maar kunnen bevestigen dat het volstrekt het recht is van het Kamerlid om een opiniestuk op te stellen”. Zij zonden mij ook een hele informatiebundel mee om aan te tonen dat zij wel veelvuldig communiceerden en geven voorts aan dat zij ter beschikking zijn  als ik nog bijkomende informatie zou willen.

In hun brief is er nergens nog sprake van een gerechtelijke eis of van een procedure in kort geding. Ik blijf er dan ook bij dat het dreigement met een kort geding een poging was mij de mond te snoeren.

2014-04-28 09.38.14

 

Links:

http://www.avs.be/avsnews/geen-gerechtelijke-stappen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140505_01092575